Browar Folga
Rezerwuj Spaceruj


REGULAMIN

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w Hotelu ,,Folga’’ wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 18:00 na 1 dzień przed upływem terminu najmu pokoju.

5. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

6. Hotel ma obowiązek zapewnić: * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu, * profesjonalną i uprzejmą obsługę, * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie, * w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

7. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

9. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

10. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

11. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

12. Aby uruchomić elektryczność w pokoju należy włożyć kartę do pokoju do włącznika prądu. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

13. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, jeżeli gość narusza regulamin hotelu, jego zachowanie jest niewłaściwe, zakłóca spokój gości lub obsługi obiektu.

14. Rezerwacja może zostać anulowana bezkosztowo na 1 dzień przed przyjazdem. W przypadku anulacji w późniejszym terminie bądź niezgłoszeniu się gościa w dniu przyjazdu, hotel obciąży gościa za pierwszą noc.

15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym, będą odesłane (za pobraniem) na adres wskazany przez gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

16. Bezpłatny serwis, obejmujący uzupełnienie środków czystości, wymianę ręczników, wyniesienie śmieci, przysługuje gościom raz na dwa dni.

17. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.

18. Na terenie hotelu, w tym - w pokojach hotelowych, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.

19. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą: 1 godzina to koszt 50 zł, po godzinie 15:00 podlega pełnej opłacie za dobę hotelową.

20. Parking podlega opłacie w wysokości 30 zł/doba/auto - płatne na miejscu.

21. Parking hotelowy jest monitorowany. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę mienia pozostawionego na jego terenie.

22. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu.

23. Apteczka pierwszej pomocy do Państwa dyspozycji znajduje się w recepcji.

24. W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego prosimy o opuszczanie pokoju i udanie się w kierunku klatek ewakuacyjnych. Winda w czasie pożaru jest unieruchomiona.

25. Internet poprzez wifi jest dostępny na terenie całego hotelu. Dostęp do sieci z pokoi jest zabezpieczony hasłem: browarfolga2019

26. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

27. Hotel pobiera opłatę za pobyt zwierząt w wysokości 50 zł/doba.


REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM WYDAWANEGO PRZEZ FOLGA, ZWANY DALEJ “WYDAWCĄ”.

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w hotelu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w Hotelu FOLGA z siedzibą w: 72-300 Gryfice, ul. Nowy Świat 8.

2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.

3. Voucher może być realizowany wyłącznie w Hotelu FOLGA.

4. Voucher może być zrealizowany w Hotelu FOLGA zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi w Hotelu FOLGA.

5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.

7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Hotelu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.

9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż rok od daty zakupu Vouchera.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w Hotelu FOLGA (tel. 531 790 144, e-mail: recepcja@browarfolga.pl).

2. Hotel FOLGA przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, pieczęć Wydawcy i podpis Wydawcy.

3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.

5. Hotel FOLGA ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy: a) upłynął termin ważności Vouchera, b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

6. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa do 7 dni przez przyjazdem. W innym przypadku voucher traci ważność.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę VAT lub paragon.

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Hotel FOLGA na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.

3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest paragon lub faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.browarfolga.pl oraz w recepcji Hotelu FOLGA. Hotel ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w recepcji Hotelu FOLGA.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.POWRÓT
Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.